Privacyverklaring

Camping boerderij Rustdam, gevestigd aan Zuidbuurtseweg 34 te Zoeterwoude is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@rustdam.nl

Contactgegevens

Telefoonnummer zonder spoed:+31 (0)71-580 2970
+31 (0)6 26716725
Telefoonnummer met spoed:+31 (0)6 18266085

Peter Versteegen is de functionaris gegevensbescherming van Camping boerderij Rustdam. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waarom hebben we persoonsgegevens nodig?

Camping boerderij Rustdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • Camping boerderij Rustdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten en producten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Camping boerderij Rustdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Camping boerderij Rustdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om u te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, waaronder TommyBookingSupport, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping boerderij Rustdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kunt u gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kun een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming sturen naar info@rustdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Camping boerderij Rustdam wil u er tevens op wijzen dat uw de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Camping boerderij Rustdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensten openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rustdam.nl

Zoeterwoude, mei 2020.